uTime > האוניברסיטה העברית > פרופ כריסטוף שמידט

פרופ כריסטוף שמידט

2013

סמסטר א
קורס קוד קבוצה יום שעת התחלה שעת סיום מיקום סמסטר
אירוניה, אמת ואהבה - קירקגור א ב' 12:30 14:15 2301 רוח (הר הצופים) א'
פילוסופים קוראים את פאולוס - ניטשה, היידגר, בדיו ואגמבן א ג' 10:30 12:15 2332 רוח (הר הצופים) א'
סמסטר ב
קורס קוד קבוצה יום שעת התחלה שעת סיום מיקום סמסטר
מותו של האל - היידגר וקארל בארט א ג' 10:30 12:15 2403 רוח (הר הצופים) ב'
התאולוגיה הפוליטית בין עמנואל קאנט להרמן כהן א ב' 12:30 14:15 2333 רוח (הר הצופים) ב'
שנתי
קורס קוד קבוצה יום שעת התחלה שעת סיום מיקום סמסטר
"להגיד את האמת" - אפלטון, קירקגור, פרויד ופוקו על הפרהסיה א ב' 10:30 12:15 2332 רוח (הר הצופים) א'
ב' 10:30 12:15 2332 רוח (הר הצופים) ב'

2012

סמסטר א
קורס קוד קבוצה יום שעת התחלה שעת סיום מיקום סמסטר
אמת כתרפיה - בין פרויד ופוקו א ב' 10:30 12:15 2332 רוח (הר הצופים) א'
מותו של האל: ניטשה, היידגר, מריון א ג' 10:30 12:15 2705 רוח (הר הצופים) א'
מלכות שמיים בספרות, אסתטיקה ופילוסופיה גרמנית א ב' 12:30 14:15 2404 רוח (הר הצופים) א'
מלכות שמיים בספרות, אסתטיקה ופילוסופיה גרמנית א ב' 12:30 14:15 2404 רוח (הר הצופים) א'
מותו של האל: ניטשה, היידגר, מריון א ג' 10:30 12:15 2705 רוח (הר הצופים) א'
אמת כתרפיה - בין פרויד ופוקו א ב' 10:30 12:15 2332 רוח (הר הצופים) א'
סמסטר ב
קורס קוד קבוצה יום שעת התחלה שעת סיום מיקום סמסטר
אידול ואייקון - תאולוגיה, פנומנולוגיה ואסתטיקה היום א ג' 10:30 12:15 2607 רוח (הר הצופים) ב'
הביקורת של האירוניה הרומנטית - קירקגארד א ב' 10:30 12:15 2335 רוח (הר הצופים) ב'
שיח האהבה במאה ה-18 עד המאה ה-20 - מלסינג עד פוירבאך א ב' 12:30 14:15 2607 רוח (הר הצופים) ב'
שיח הארוס א ג' 14:30 16:15 2401 רוח (הר הצופים) ב'
שיח האהבה במאה ה-18 עד המאה ה-20 - מלסינג עד פוירבאך א ב' 12:30 14:15 2607 רוח (הר הצופים) ב'
הביקורת של האירוניה הרומנטית - קירקגארד א ב' 10:30 12:15 2335 רוח (הר הצופים) ב'
אידול ואייקון - תאולוגיה, פנומנולוגיה ואסתטיקה היום א ג' 10:30 12:15 2607 רוח (הר הצופים) ב'

2010

סמסטר א
קורס קוד קבוצה יום שעת התחלה שעת סיום מיקום סמסטר
מגדל בבל - קנט, הרדר, וובר, בלומנברג ובחטין א ב' 10:30 12:15 2507 רוח (הר הצופים) א'
מלכות שמיים בספרות, אסתטיקה ופילוסופיה גרמנית א ב' 12:30 14:15 2507 רוח (הר הצופים) א'
סמסטר ב
קורס קוד קבוצה יום שעת התחלה שעת סיום מיקום סמסטר
משה בתרבות היהודית-גרמנית א ג' 10:30 12:15 2705 רוח (הר הצופים) ב'