uTime > אוניברסיטת תל אביב > ד"ר דן פרנקל

ד"ר דן פרנקל

2013

סמסטר ב
קורס קוד קבוצה יום שעת התחלה שעת סיום מיקום סמסטר
מבוא לתהליכים דלקתיים במערכת העצבים המרכזית 0455-3516-01 ה' 10:00 12:00 002 (שרמן) ב'

2012

סמסטר א
קורס קוד קבוצה יום שעת התחלה שעת סיום מיקום סמסטר
גישות מחקר בנוירואימונולוגיה 0491-3224-01 ג' 12:00 14:00 001 (גרין ביוטכנו) א'
סמסטר ב
קורס קוד קבוצה יום שעת התחלה שעת סיום מיקום סמסטר
מבוא לתהליכים דלקתיים במערכת העצבים המרכזית 0455-3516-01 ה' 10:00 12:00 002 (שרמן) ב'
שנתי
קורס קוד קבוצה יום שעת התחלה שעת סיום מיקום סמסטר
סמינר מל"מ ב' בנוירוביוכימיה 0491-4999-01 ה' 14:00 16:00 002 (שרמן) א'
ה' 14:00 16:00 002 (שרמן) ב'

2011

סמסטר ב
קורס קוד קבוצה יום שעת התחלה שעת סיום מיקום סמסטר
מבוא לתהליכים דלקתיים במערכת העצבים המרכזית 0455-3516-01 ה' 10:00 12:00 002 (שרמן) ב'
שנתי
קורס קוד קבוצה יום שעת התחלה שעת סיום מיקום סמסטר
סמינר מל"מ ב' בנוירוביוכימיה 0491-4999-01 ה' 14:00 16:00 002 (שרמן) א'
ה' 14:00 16:00 002 (שרמן) ב'

2010

סמסטר ב
קורס קוד קבוצה יום שעת התחלה שעת סיום מיקום סמסטר
מבוא לתהליכים דלקתיים במערכת העצבים המרכזית 0455-3516-01 ה' 10:00 12:00 002 (שרמן) ב'
מבוא לתהליכים דלקתיים במערכת העצבים המרכזית 0455-3516-01 ה' 10:00 12:00 002 (שרמן) ב'
שנתי
קורס קוד קבוצה יום שעת התחלה שעת סיום מיקום סמסטר
סמינר מל"מ ב' בנוירוביוכימיה 0491-4999-01 ה' 14:00 16:00 002 (שרמן) א'
ה' 14:00 16:00 002 (שרמן) ב'
סמינר מל"מ ב' בנוירוביוכימיה 0491-4999-01 ה' 14:00 16:00 002 (שרמן) א'
ה' 14:00 16:00 002 (שרמן) ב'