uTime > אוניברסיטת תל אביב > ד"ר משה אלחנתי

ד"ר משה אלחנתי

2013

סמסטר א
קורס קוד קבוצה יום שעת התחלה שעת סיום מיקום סמסטר
סוגיות בהיסטוריה של האינטרנט: טכנוטופיה כתרבות אמריקאית 0662-1135-01 ג' 12:00 14:00 326 (גילמן) א'
מבוא להיסטוריה של האקולוגיה: מארקדיה לסייבר 0662-1761-01 ג' 14:00 16:00 278 (גילמן) א'
סמסטר ב
קורס קוד קבוצה יום שעת התחלה שעת סיום מיקום סמסטר
היסטוריה תרבותית של עיתונות:מהפמפלט במאה ה-71 עד הבלוג האישי 0662-3085-01 ג' 12:00 16:00 455 (גילמן) ב'

2012

סמסטר א
קורס קוד קבוצה יום שעת התחלה שעת סיום מיקום סמסטר
סוגיות בהיסטוריה של האינטרנט: טכנוטופיה כתרבות אמריקאית 0662-1135-01 ג' 12:00 14:00 326 (גילמן) א'
מבוא להיסטוריה של האקולוגיה: מארקדיה לסייבר 0662-1761-01 ג' 14:00 16:00 326 (גילמן) א'
סמסטר ב
קורס קוד קבוצה יום שעת התחלה שעת סיום מיקום סמסטר
היסטוריה תרבותית של עיתונות:מהפמפלט במאה ה-71 עד הבלוג האישי 0662-3085-01 ג' 12:00 16:00 361א (גילמן) ב'

2011

סמסטר א
קורס קוד קבוצה יום שעת התחלה שעת סיום מיקום סמסטר
"המצב הדיגיטלי" והשיח הטכנוטופי או האינטרנט כתרבות אמריקאית 0662-1135-01 ג' 14:00 16:00 326 (גילמן) א'
סמסטר ב
קורס קוד קבוצה יום שעת התחלה שעת סיום מיקום סמסטר
היסטוריה תרבותית של עיתונות:מהפמפלט במאה ה-71 עד הבלוג האישי 0662-3085-01 ג' 12:00 14:00 319 (גילמן) ב'

2010

סמסטר א
קורס קוד קבוצה יום שעת התחלה שעת סיום מיקום סמסטר
המצב הדיגיטלי והשיח הטכנוטופי:היסטוריה אמריקאית של הרשת 0662-1135-01 ג' 14:00 16:00 326 (גילמן) א'
המצב הדיגיטלי והשיח הטכנוטופי:היסטוריה אמריקאית של הרשת 0662-1135-01 ג' 14:00 16:00 326 (גילמן) א'
סמסטר ב
קורס קוד קבוצה יום שעת התחלה שעת סיום מיקום סמסטר
היסטוריה תרבותית של עיתונות:מהפמפלט במאה ה-71 עד הבלוג האישי 0662-3085-01 ג' 12:00 14:00 319א (גילמן) ב'
ה' 10:00 12:00 361א (גילמן) ב'
היסטוריה תרבותית של עיתונות:מהפמפלט במאה ה-71 עד הבלוג האישי 0662-3085-01 ג' 12:00 14:00 319א (גילמן) ב'
ה' 10:00 12:00 361א (גילמן) ב'