uTime > אוניברסיטת תל אביב > פרופ יואב הניס

פרופ יואב הניס

2013

סמסטר א
קורס קוד קבוצה יום שעת התחלה שעת סיום מיקום סמסטר
איתותים מולקולרים בתהליכי התמיינות אפופטוזיס והישרדות 0455-3798-01 א' 13:00 14:00 014 (בריטניה) א'
ב' 12:00 14:00 002 (שרמן) א'
סמסטר ב
קורס קוד קבוצה יום שעת התחלה שעת סיום מיקום סמסטר
סמינר בביולוגיה כימיה - ג' 0455-3850-01 ד' 16:00 18:00 () ב'

2012

סמסטר א
קורס קוד קבוצה יום שעת התחלה שעת סיום מיקום סמסטר
איתותים מולקולרים בתהליכי התמיינות אפופטוזיס והישרדות 0455-3798-01 א' 13:00 14:00 014 (בריטניה) א'
ב' 12:00 14:00 002 (שרמן) א'
סמסטר ב
קורס קוד קבוצה יום שעת התחלה שעת סיום מיקום סמסטר
ארגון ותנועה של רצפטורים בממברנות תאים 0455-3363-01 ג' 10:00 12:00 114 (שרמן) ב'
סמינר בביולוגיה כימיה - ג' 0455-3850-01 ד' 16:00 18:00 002 (שרמן) ב'

2011

סמסטר א
קורס קוד קבוצה יום שעת התחלה שעת סיום מיקום סמסטר
איתותים מולקולרים בתהליכי התמיינות אפופטוזיס והישרדות 0455-3798-01 א' 13:00 14:00 014 (בריטניה) א'
ב' 12:00 14:00 002 (שרמן) א'
סמסטר ב
קורס קוד קבוצה יום שעת התחלה שעת סיום מיקום סמסטר
ארגון ותנועה של רצפטורים בממברנות תאים 0455-3363-01 ג' 10:00 12:00 006 (בריטניה) ב'